قیچی برقی

آموزش طریقه خط کشی روی پارچه ، صرفه جویی ، چیدمان الگو ، قد زدن پارچه و کار با قیچی برقی به صورت عملی .

اجرا شده توسط: همیار وردپرس